Polityka Jakości 
Zaloguj

(76) 87 79 300

Polityka Jakości

 

Polityka Jakości Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego

w Złotoryi

Misja Szpitala: „Pacjent w naszym Szpitalu jest centralną postacią”

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług medycznych osobom dorosłym w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych ukierunkowanych na chorych psychicznie, prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej, EEG i EKG oraz udzielanie świadczeń terapeutycznych, pielęgniarskich na jak najwyższym poziomie jakości, ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać wymogi i oczekiwania naszych Pacjentów w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa i troskliwej opieki, przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej Szpitala gwarantującej jego dalszy rozwój.

 

Cele jakościowe:

 • uzyskanie wysokiego poziomu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych Pacjentów,
 • podnoszenie poziomu satysfakcji Pacjentów i Pracowników,
 • doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • przestrzeganie ustalonych standardów, procedur i norm,
 • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu oraz stałe podnoszenie jego umiejętności,
 • zapewnienie pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy,
 • stopniowe unowocześnianie sal chorych oraz sprzętu medycznego,
 • aktywowanie wśród pracowników świadomości i odpowiedzialności za opiekę nad Pacjentem oraz
 • poszanowanie jego praw i godności osobistej,
 • modernizację posiadanej infrastruktury,
 • zaangażowanie się kierownictwa w działania dotyczące rozwoju szpitala,
 • pozyskiwanie i zaangażowanie odpowiednich środków finansowych.

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Deklarujemy pełne zaangażowanie we wdrażanie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych zobowiązujemy do przekazania swoim współpracownikom dokumentów Systemu Zarządzania Jakością dotyczących zakresu ich pracy. Wszystkich pracowników czynimy odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązujemy do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.”

Złotoryja, dnia 10 lipca 2014r

Wydanie I