Dla Pacjenta -->
Zaloguj

(76) 87 79 300

Dla Pacjenta

 

Polityka Jakości Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego

w Złotoryi

Misja Szpitala: „Pacjent w naszym Szpitalu jest centralną postacią”

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie usług medycznych osobom dorosłym w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych ukierunkowanych na chorych psychicznie, prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej, EEG i EKG oraz udzielanie świadczeń terapeutycznych, pielęgniarskich na jak najwyższym poziomie jakości, ciągłe ich doskonalenie tak, aby jak najlepiej i najszybciej zaspokajać wymogi i oczekiwania naszych Pacjentów w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa i troskliwej opieki, przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej Szpitala gwarantującej jego dalszy rozwój.

 

Cele jakościowe:

 • uzyskanie wysokiego poziomu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych Pacjentów,
 • podnoszenie poziomu satysfakcji Pacjentów i Pracowników,
 • doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • przestrzeganie ustalonych standardów, procedur i norm,
 • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu oraz stałe podnoszenie jego umiejętności,
 • zapewnienie pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy i płacy,
 • stopniowe unowocześnianie sal chorych oraz sprzętu medycznego,
 • aktywowanie wśród pracowników świadomości i odpowiedzialności za opiekę nad Pacjentem oraz
 • poszanowanie jego praw i godności osobistej,
 • modernizację posiadanej infrastruktury,
 • zaangażowanie się kierownictwa w działania dotyczące rozwoju szpitala,
 • pozyskiwanie i zaangażowanie odpowiednich środków finansowych.

„Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Deklarujemy pełne zaangażowanie we wdrażanie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych zobowiązujemy do przekazania swoim współpracownikom dokumentów Systemu Zarządzania Jakością dotyczących zakresu ich pracy. Wszystkich pracowników czynimy odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, a również zobowiązujemy do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.”

Złotoryja, dnia 10 lipca 2014r

Wydanie I

 

Rzecznik Praw Pacjenta
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego

 

przyjmuje w dniach:
od wtorku do czwartku
w godz. od 8.00 do 16.00

Załącznik do zarządzenia nr 19/2014

z dnia 14.04.2014. Dyrektora WSzP w Złotoryi

 

KARTA PRAW PACJENTA

podstawowe unormowania prawne

wynikające z ustawy zasadniczej – Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483)

 

określone w ustawach:

 • z dnia 15 kwietnia 2014r. o działalności leczniczej
 • z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.2011.231.1375 t.j.)
 • z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039)
 • z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2011.277.1634 t.j.)

 

I.                   Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów

Konstytucji

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.
 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie – art. 68 ust. 2.

 

II.                 Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej

 1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności
 2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:

1)      Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu doi świadczeń

2)      udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym

3)      informacji o swoim stanie zdrowia

4)      wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji

5)      intymność i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

6)      udostępnianie mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona

7)      zapewnienie ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej jego osoby

8)      dostęp do informacji o prawach pacjenta a ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do zapewnienia mu:

a) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych

b) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia

c) opieki duszpasterskiej

9)      dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie

10)   kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz

11)   skazanie osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci

12)   wyrażenia zgody lub odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej

13)   wypisanie z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskanie od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie

14)   udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty

3.       pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenia życia.

 

III.              Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej dostępnej lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,
 2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstrojenia zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 3. uzyskanie od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, poprawnych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 4. zażądanie od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
 5. decydowanie o osobach, którym lekarz może udzielić informacji,
 6. wyrażenie żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji,
 7. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badań lub udzielania mu innego świadczenia zdrowotnego,
 8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko, w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji,
 9. uzyskanie od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wykonywaniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,
 10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,
 11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
 12. wnioskowanie do lekarza o zasięgnięciu przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
 13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej,
 14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,
 15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza.

 

IV.              Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej

 

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną , dostępnymi jej metodami i środkami zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególna starannością,
 2. udzielenie mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu,
 3. uzyskanie od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach,
 4. uzyskanie od pielęgniarki, położnej informacji o stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną opieką pielęgnacyjną,
 5. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu,
 6. wyrażanie zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta

 

V.                 Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

 

 1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 2. bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia wyżywienia, jeżeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
 3. zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy
 4. porozumiewanie się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej
 5. wystąpienie o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu
 6. uprzedzenie go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego bez jego zgody; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy
 7. uprzedzenie o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podanie przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
 8. wyrażenie zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta
 9. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyn przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach
 10. cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
 11. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyn przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym
 12. wypisanie ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody
 13. pozostanie w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w szpitalu jest celowy
 14. złożenie, w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania go zer szpitala psychiatrycznego
 15. wystąpienie do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskaniu odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19
 16. informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego
 17. złożenie wniosku o ustalenie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy.

 

Karta Praw Pacjenta wprowadza się zarządzeniem nr 19/2014 z dnia 14.04.2014r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi.